REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANKADZIEDZIC.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.ankadziedzic.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Usługach, Towarach oraz składanie Zamówień na te Usługi lub Towary. 
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Annę Dziedzic, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.ankadziedzic.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.ankadziedzic.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia na Towary lub Usługi;

Usługodawca – Annę Dziedzic, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie oraz składać Zamówienie na Towary;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Dieta – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika plan żywieniowy, zawierający również instrukcje łączenia poszczególnych składników odżywczych, wytwarzane i dostarczane przez  Usługodawcę w postaci cyfrowej;

Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Raport – wiadomość wysłana do Usługodawcy przez Użytkownika, zawierająca informacje dotyczące efektów pracy uzyskanych dzięki korzystaniu z Diety, m.in. pomiarów ciała, wagi, ilości snu, samopoczucia, zdjęcia sylwetki.  Raporty są wysyłane w odstępie czasu, wskazanym na stronach internetowych Serwisu. 

Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi Pakietu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. USŁUGI 
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne oraz odpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednio w niniejszym pkt lub pkt V poniżej.  
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
 1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, m.in. treści zawartych w zakładce Blog oraz pozostałych informacji tematycznie związanych z charakterem Serwisu;
 2. dodawanie opinii oraz komentarzy w Serwisie;
 3. założenie i prowadzenie Konta;

oraz płatnej Usługi ułożenia Diety.

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych prezentowanych w Serwisie, w szczególności informacji o Towarach lub Usługach płatnych, które Użytkownik może zakupić za pośrednictwem Serwisu oraz treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, 
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie oraz po zalogowaniu się do Konta. 
 5. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. 
 6. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika. 
 8. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. 
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii, w tym dotyczących Towarów prezentowanych w Serwisie, a także treści prezentowanych w ramach części ,,Blog” lub „Podcast”, jak również innych treści prezentowanych w Serwisie. 
 11. Usługa dodania opinii dotyczących Towarów jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta. 
 12. Usługa dodania opinii w części „Podcast” jest możliwe po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 13. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 
 14. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 16. USŁUGA UŁOŻENIA DIETY
 1. W ramach Usługi ułożenia Diety, Usługodawca zobowiązuje się do jednorazowego przygotowania Diety, na podstawie informacji uzupełnionych przez Użytkownika w dedykowanym formularzu, w którym podaje dane potrzebne do przygotowania Diety przez Usługodawcę, w tym danych o stanie zdrowia (dalej jako: „Ankieta”), przesłania Diety w formie elektronicznej, a także monitorowania wyników korzystania z Diety przez czas wskazany na stronach Serwisu.
 2. W ramach świadczenia Usługi ułożenia Diety, Usługodawca może prosić Użytkownika o przesłanie Raportów.
 3. Po przesłaniu Raportu, Usługodawca analizuje dane przesłane przez Użytkownika, a następnie przygotowuje wskazówki i ewentualne modyfikacje Diety.
 4. W trakcie czasu, o którym mowa w ppkt. 1 Użytkownik może zadawać pytania Usługodawcy dotyczące przesłanej Diety.
 5. Dokładne informacje na temat Usługi ułożenia Diety, w tym jej zakres, znajdują się na stronach internetowych Serwisów w dedykowanej zakładce. 
 6. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu ma możliwość złożenia Zamówienia na ułożenie Diety.
 7. W celu złożenia Zamówienia na Usługę ułożenia Diety, Użytkownik wypełnia Ankietę, a następnie zostaje przekierowany do formularza Zamówienia.
 8. W celu złożenia Zamówienia na Usługę ułożenia Diety, Użytkownik kieruje się komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 9. Sposób składania Zamówienia i zawierania Umowy zostały wskazane w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 10. Umowa o świadczenie Usługi ułożenia Diety jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą jej wykonania przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Dietę w terminie wskazanym na stronach internetowych, liczonym w Dniach roboczych.
 12. Termin, o którym mowa w ppkt. 11 powyżej jest liczony od otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu operatora płatności o dokonaniu płatności.
 13. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Dietę w terminie wskazanym na stronach internetowych Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w Ankiecie.
 14. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Diety, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Diety (dalej zwanej: „Przedmiotem Licencji”). 
 15. Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
 16. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu
 17. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ UŁOŻENIA DIETY LUB TOWARY
 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Towary lub Usługę ułożenia Diety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Towaru lub Usługi ułożenia Diety zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich. 
 2. Informacje o możliwości zamówienia Towaru lub Usługi ułożenia Diety stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są zgodne z Umową, 
 4. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia Towaru lub Usługi ułożenia Diety jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. W celu Zamówienia wybranego Towaru, Użytkownik po wybraniu interesującego go Towaru, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. W przypadku złożenia Zamówienia na Usługę ułożenia Diety, Użytkownik wypełnia Ankietę, a następnie wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi ułożenia Diety.
 7. Złożenie Zamówienia na Towary w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje, w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
  1. w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Sprzedawcy podać nazwę Usługi lub Towaru znajdującej się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,
  2. wskazać sposób płatności,  podany na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Usług  lub Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, oraz, że z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Kursu.
 9. W przypadku Użytkownika, który jest Konsumentem Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 11. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi ułożenia Diety lub Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.
 12. Umowa sprzedaży oraz Umowa o świadczenie Usługi ułożenia Diety  zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 14. Usługodawca umożliwia również dostawę Towarów do krajów spoza Unii Europejskiej. Koszty przesyłki są w takim przypadku ustalane indywidualnie z Konsumentem.  W takim przypadku Klient składa Zamówienie zgodnie z pkt. 5-9 powyżej.
 15. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. dostarczone do Paczkomatu.
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu, w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt 17.
 2. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 3. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Towarów lub Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty. 
 4. Użytkownik opłaca Zamówienia za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 
 6. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
 7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
 8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
 13. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. 6. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy są wskazane a art. 38 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 3. 7. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 4. 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówionej Usługi jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza Zamówienia  lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 1. naruszać godności ludzkiej;
 2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 3. zawierać treści pornograficznych;
 4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres na adres FIT ANKA Anna Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. 
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 8. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres FIT ANKA Anna Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 14 dni od dnia jej otrzymania., a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.