REGULAMIN SKLEPU
www.AnkaDziedzic.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej po adresem: www.ankadziedzic.pl, w szczególności zasady korzystania z Platformy, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Administratorem Platformy jest Anna Dziedzic, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  a. listownie na adres siedziby: ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa
  b. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];
  c. telefonicznie pod numerem: +48222304559.
 4. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę na Platformie www.ankadziedzic.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z Platformy, w tym utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Składając Zamówienie w Platformie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na Platformie. Promocje na Platformie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Ankieta – formularz elektroniczny, w którym Użytkownik podaje dane potrzebne do przygotowania Diety przez Usługodawcę, w tym danych o stanie zdrowia;
 2. Dieta – indywidualnie dopasowany do potrzeb i preferencji Użytkownika plan żywieniowy, zawierający również instrukcje łączenia poszczególnych składników odżywczych, wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci Treści cyfrowej;
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Platformie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Platformie w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Platformy, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Platformy;
 7. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną udostępniana każdemu Użytkownikowi, który korzysta z Platformy i składa Zamówienie, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, Treści Cyfrowych, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki),
 8. Moderacja – działania podejmowane przez Usługodawcę, mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Niedozwolonych Treści, w tym środki wdrażane przez Usługodawcę, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność Niedozwolonych Treści, w szczególności ograniczenie dostępu do Niedozwolonych Treści lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, w szczególności zawieszenie lub usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Platformy;
 9. Newsletter – Usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Usługach, nowościach i promocjach, aktualnościach dotyczących Usługodawcy, na podany przez Użytkownika adres e-mail, za wyraźną zgodą Użytkownika. Zasady świadczenia usługi Newsletter zostały określone w Regulaminie;
 10. Niedozwolone Treści – Treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym propagujące przemoc, zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć lub narodowość, treści pornograficzne, raniące przekonania religijne lub polityczne lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich lub Treści niezgodne z Regulaminem;
 11. Raport – wiadomość wysłana do Usługodawcy przez Użytkownika, zawierająca informacje dotyczące efektów pracy uzyskanych dzięki korzystaniu z Diety, m.in. pomiarów ciała, wagi, ilości snu, samopoczucia, zdjęcia sylwetki. Raporty są wysyłane w odstępie czasu, wskazanym na Platformie.
 12. Regulamin – niniejszy dokument.
 13. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.ankadziedzic.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać Treści dotyczące Towarów, Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia na Towary lub Usługi;
 14. Towar – produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Platformy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 15. Treści cyfrowe – Towary wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej, w szczególności Dieta, programy online oraz ebooki;
 16. Treści – materiały i/lub informacje przechowywane i udostępnione przez Usługodawcę w ramach Platformy, w tym na żądanie Użytkownika;
 17. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych Regulaminem;
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych;
 19. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w Regulaminie
 20. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 21. Usługodawca – Anna Dziedzic, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005;
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.);
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).);
 24. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy, w tym zakładająca Konto lub składająca Zamówienie na Towary;
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
ZASADY OGÓLNE

 1. Usługodawca w ramach Platformy umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Platformie.
 2. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Platformie. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem, dostępnych w ramach Platformy, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia punktu XI Regulaminu (Reklamacje), przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. urządzenie z dostępem do Internetu,
  b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  c. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
  d. dodatkowo w celu skorzystania z usługi Konta, Zamówienia Towaru lub Newsletter Użytkownik musi posiadać: aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Treści zawartych na Platformie. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania Niedozwolonych Treści, w za pośrednictwem formularza Zamówienia lub w jakimkolwiek innym miejscu na Platformie,
  b. korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: obciążanie skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
  e. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  f. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz dobrymi obyczajami. Usługodawca jest uprawniony do Moderowania Treści. Usługodawca nie używa narzędzi służących do automatycznego Moderowania Treści.
 9. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie obecności Niedozwolonych Treści na Platformie. Do zgłaszania Niedozwolonych Treści stosuje się odpowiednio postanowienia punktu XI Regulaminu (Reklamacje), z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 10. W zgłoszeniu Użytkownik jest zobowiązany podać:
  a. dokładną elektroniczną lokalizację Treści w postaci bezpośredniego linku URL do Treści,
  b. przyczyny uznania Treści za Niedozwoloną Treść;
  c. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Użytkownika dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 11. W razie powzięcia informacji o Niedozwolonych Treściach Usługodawca podejmie stosowane działania mające na celu ich Moderację. W razie powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono lub może dojść do popełnienia przestępstwa Usługodawca zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania.
 12. Jeśli Usługodawca dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z Użytkownikiem, który umieścił Niedozwoloną Treść, powiadomi go o dokonanej Moderacji. Powiadomienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy umownej i/lub prawnej, na której Usługodawca opiera swoją decyzję.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Usługodawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej. Do odwołania postanowienia, punktu XI Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) dostarczanie Treści,
  b) Newsletter,
  c) opinie,
  d) Koszyk,
  e) Sklep,
  f) Wtyczki do portali społecznościowych oraz platform podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
  g) Dieta,
  h) Blog,
  i) Podcast,
  j) Konto Klienta.
 2. Umowa o świadczenie Usługi dostarczania Treści polega na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych na Platformie i zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie wejścia Użytkownika na Platformę i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Platformy.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Newslettera. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe Usługodawcy. W tym celu – w formularzu udostępnionym na Platformie należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub Zamówienia.
 4. Podanie przez Użytkownika adresu mailowego jest konieczne do wykonania usługi Newslettera.
 5. Usługa Newsletter jest dobrowolna, nieodpłatna i świadczona wyłącznie po dokonaniu subskrypcji.
 6. Newsletter jest wysyłany cyklicznie przez czas nieoznaczony, do momentu zakończenia korzystania z usługi przez Użytkownika lub zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu mailowego z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 8. Usługodawca może zrezygnować ze świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie, po poinformowaniu o tym subskrybentów.
 9. Usługodawca, za zgodą autorów, udostępnia w ramach Platformy opinie Użytkowników, które udostępnione zostały w ramach mediów społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę. Usługodawca sprawdza, czy dana opinia została dodana przez Użytkownika, który faktycznie kupił Towar za pośrednictwem Platformy i udostępnia jedynie takie opinie. W przypadku umieszczenia opinii bezpośrednio przez Użytkownika, możliwe jest to jedynie po zalogowaniu do Konta Klienta – Usługodawca weryfikuje, czy wystawione opinie są zamieszczane przez Użytkownika, który faktycznie kupił Towar oraz może je modyfikować.
 10. Usługodawca za pośrednictwem Platformy prowadzi sklep internetowy. Zasady składania Zamówień, dostawy Towarów oraz reklamacji zostały określone w Regulaminie.
 11. Usługodawca świadczy usługi wtyczki do portali społecznościowych oraz serwisów partnerów biznesowych Usługodawcy. Za pomocą wtyczki Użytkownik może zostać przekierowany na zewnętrzne strony internetowe, w tym na strony zewnętrznych social mediów. Umowa o świadczenie Usługi przekierowania zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony przeznaczonej do przekierowania.
 12. Użytkownik może udostępniać wybrane Treści publikowane na Platformie na swoich profilach w portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter, Pinterest, wiadomości e-mail, za pomocą funkcjonalności dostępnych na Platformie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia Treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w danym portalu społecznościowym, za pośrednictwem, którego dokonał udostępnienia. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia Treści na profilach Użytkownika określają odpowiednie regulaminy portali społecznościowych i w zakresie w nich określonym, Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 13. Informacje o funkcjonalnościach Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Treści Cyfrowych, o których Użytkownik wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na Platformie.
 14. Treści Cyfrowe są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i jest zgodna z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowych przez cały okres jej dostępności dla Użytkownika. Usługodawca poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowych z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowych, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować ta aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Usługodawcę. Jakiekolwiek zmiany w Treści Cyfrowej, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Treści Cyfrowych z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowych, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach, w szczególności za pośrednictwem Platformy lub wiadomości mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
 15. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 14 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowych wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a. poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

V. ZAMÓWIENIE

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia na Platformie na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Prezentacja Towaru lub Treści Cyfrowej wraz z jego ceną regularną na Platformie nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, po zaakceptowaniu przez Usługodawcę złożonego przez Użytkownika Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dodaje wybrany Towar lub Treść cyfrową do koszyka poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub tożsamego, po czym przechodzi do formularza Zamówienia i dokonuje Zamówienia zgodnie z dalszym postanowieniami Regulaminu.
 4. Użytkownik posiadający Konto – po zalogowaniu – potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych niezbędnych do złożenia Zamówienia (tj. adres dostawy, numer telefonu) i zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy dostarczania Treści cyfrowych.
 5. Użytkownik nieposiadający Konta, zobowiązany jest do wypełnienia formularza Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 6. Użytkownik wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. W przypadku złożenia Zamówienia na dostarczenie Diety, Użytkownik przed wypełnieniem formularza Zamówienia, dodatkowo wypełnia Ankietę.
 7. Wypełniając formularz Zamówienia, Użytkownik:
  a. potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu;
  b. potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności,
  c. może zgłosić żądanie rozpoczęcia dostarczenia Treści Cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,
  d. może zapisać się na Newsletter.
  e. może zarejestrować Konto.
 8. Wysłanie formularza Zamówienia następuje przez aktywację przycisku „Przejdź do płatności” lub tożsamego.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona zostaje po wyborze przez Użytkownika sposobu dostawy oraz sposobu płatności, w ostatnim kroku składania Zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika Usługodawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy dostarczania Treści Cyfrowych będących przedmiotem Zamówienia.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 12. Usługodawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
 13. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia zawarta zostaje Umowa sprzedaży. W przypadku braku Towaru na Platformie albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika o tych okolicznościach drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub telefonicznie.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w całości lub w części – wówczas Usługodawca zwolniony jest z realizacji całości lub części Zamówienia – albo podział Zamówienia oraz określenie terminów realizacji poszczególnych części Zamówienia. W przypadku wyboru ostatniej opcji, Użytkownik nie może ponosić dodatkowych kosztów dostawy podzielonego Zamówienia.
 15. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Użytkownika, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Usługodawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni – zwraca Użytkownikowi płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

VI. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Rozpoczęcie dostarczania Treści Cyfrowej, w tym Diety, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik, pouczony o utracie prawa do odstąpienia od umowy, złożył wyraźne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie dostarczania Treści Cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i przyjął to do wiadomości a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie wiadomości mailowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku, gdy Użytkownik tego nie dokona, dostarczanie Treści Cyfrowej rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili zawarcia Umowy.
 2. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Treści Cyfrowych, uznaje się moment doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, chyba że w Regulaminie lub Platformie zastrzeżono inaczej.
 3. W ramach dostarczenia Treści Cyfrowej w postaci Diety, Usługodawca zobowiązuje się do:
  a) jednorazowego przygotowania Diety, na podstawie informacji uzupełnionych przez Użytkownika w Ankiecie. W Ankiecie Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do przygotowania Diety, tj. w szczególności dane o stanie zdrowia, wadze i wzroście.
  b) przesłania Diety w formie elektronicznej, a także
  c) monitorowania wyników korzystania z Diety, przez czas wskazany odpowiednio na Platformie przy opisie Diety.
 4. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Dietę w terminie określonym na Platformie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w Ankiecie.
 5. W ramach dostarczenia Diety, Usługodawca może prosić Użytkownika o przesłanie raportów z zakresu postępów w realizacji celu wyznaczonego Dietą. Użytkownik – w terminach ustalonych z Usługodawcą – przesyła raporty, a Usługodawca analizuje je oraz przygotowuje wskazówki i ewentualne modyfikacje Diety. Wraz z przesłaniem raportów, Użytkownik może zadawać Usługodawcy dodatkowe pytania związane z korzystaniem z Diety. Użytkownik przesyła raporty na adres [email protected]. Przesyłanie raportów nie jest obowiązkowe.

VII. REJESTRACJA KONTA

 1. Podczas składania Zamówienia Użytkownik ma możliwość zarejestrowania Konta na Platformie.
 2. Rejestracja następuje podczas składania Zamówienia poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa „Stwórz konto” wraz z wypełnieniem pozostałych pól formularza Zamówienia oraz przesłania formularza wraz ze złożeniem Zamówienia.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne hasło.
 4. Rejestracja Konta jest połączona z formularzem złożenia Zamówienia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, potwierdzenie dokonania Rejestracji– jednocześnie zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Konta.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Konta na Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. Żądanie usunięcia Konta nie wymaga podania przyczyny i powinno być wysłane do Usługodawcy na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa.
 8. Po zalogowaniu na Konto, Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji, z wyjątkiem loginu.
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania w poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że hasło zostało ujawnione osobie nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę oraz niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika.

VIII. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Usługodawca dostarcza Towary na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 2. Podczas składania Zamówienia, Użytkownik wybiera oferowany przez Usługodawcę sposób dostawy. W przypadku dostawy do państw poza terytorium Unii Europejskiej, koszty dostawy Towarów ustalane są przez Usługodawcę z Użytkownikiem indywidualnie.
 3. Usługodawca na Platformie przedstawia aktualnie dostępne formy dostawy Towarów oraz ich ceny.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany jest na Platformie i liczony jest w Dniach roboczych.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

IX. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca prezentuje na Platformie informacje o cenach poszczególnych Towarów lub Treści Cyfrowych. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży lub Umowy dostarczania Treści Cyfrowych, jest cena umieszczona przy danym Towarze lub Treści Cyfrowej, w momencie składania Zamówienia przez Użytkownika.
 3. W przypadku obniżki ceny, Usługodawca podaje obok informacji o obniżonej cenie, informację o najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Towar lub Treść Cyfrowa jest w sprzedaży krócej niż 30 dni – najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Towaru lub Treści Cyfrowej do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Użytkownik może dokonać zapłaty za Zamówienie przy wykorzystaniu płatności elektronicznych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców oraz na zasadach określonych w regulaminach tych dostawców. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 5. Usługodawca na Platformie, informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
 7. Użytkownik, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien dodatkowo podać w Usługodawcy dane niezbędne do jej wystawienia. Użytkownik, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT akceptuje fakt, że faktura VAT zostanie przesłana mu drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu Zamówienia. Fakturę VAT wysłaną w ww. formie uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą wprowadzenia tej wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub Umowy dostarczenia Treści Cyfrowych bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Użytkownik może wysłać na adres: [x] lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 3. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnianego przez Usługodawcę na Platformie jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar lub Treść Cyfrowa nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w tym Dieta,
  b. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy.
  c. jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu, np. towarów kosmetycznych, bielizny.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 9. Koszty odesłania Towaru do Usługodawcy – w przypadku odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie – ponosi Konsument.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Użytkownik ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
  a. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;
  c. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 13. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.

XI. REKLAMACJE

ZASADY OGÓLNE

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika będącego Konsumentem, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży lub Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. Jeżeli Towar lub Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację. Użytkownik będący Konsumentem może także złożyć reklamację w związku z funkcjonowaniem Platformy.
 4. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: na adres FIT ANKA Anna Dziedzic, ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
 6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika, z pouczeniem, że brak uzupełnienia niezbędnych informacji, spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może być zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu – dołączenie dowodu zakupu nie jest obowiązkowe. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4 powyżej.
 7. Usługodawca odpowie na złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w ww. terminie, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.
 8. W razie uznania reklamacji Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu środków.
 9. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: [email protected];
  d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. W zakresie reklamacji Użytkownik może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej.
 11. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o świadczenie Usług w wypadku reklamacji, Usługodawca może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

ZASADY SZCZEGÓLNE: Reklamacja Towarów

 1. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w przepisach ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument może zgłosić reklamację Towaru w przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 3. Uznaje się, że Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Towar:
  a. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca:
  i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  ii. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.
  iv. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Użytkownik będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 8. Usługodawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 9. Konsument zobowiązany jest do udostępniania reklamowanego Towaru podlegającego naprawie lub wymianie na koszt Usługodawcy.
 10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  a. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
  b. doprowadzenie Towaru do zgodności z okazało się bezskuteczne;
  c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
  d. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 13. Usługodawca zwróci Konsumentowi kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się jednak, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna.
 15. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ograniczone jest do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży, a nie do całości zamówienia.
 16. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument, o którym mowa w postanowieniach powyżej, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Reklamacji nie podlegają Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
  ZASADY SZCZEGÓLNE: Reklamacja w ramach Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej
 18. Reklamacja Użytkownika będącego Konsumentem dotycząca problemów z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych stanowi jednocześnie żądanie doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie Treści.
 19. Niezgodność Treści Cyfrowych ma miejsce wtedy, gdy:
  a) niezgodny z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych jest ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  b) nie będą one pozostawały przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych i który przedsiębiorca zaakceptował,
  c) nie będą one nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści Cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  d) nie będą one występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Treści Cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści Cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
  ii. przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych;
  e) nie będą one dostarczone z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  f) nie będą one zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych.
 20. Usługodawca doprowadza do zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych reklamowanej Treści Cyfrowej w rozsądnym czasie od chwili, w której zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając charakter oraz cel Treści Cyfrowej, w jakim są wykorzystywane.
 21. Jeżeli zachodzi okoliczność niezgodności Treści Cyfrowej z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  b) doprowadzenie do zgodności w Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych okazało się nieskuteczne;
  c) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od tej Umowy;
  d) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowych w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Platformie pod adresem: https://www.ankadziedzic.pl/polityka-prywatnosci/.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma oraz zawarte w niej Treści, publikacje, materiały i informacje objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi.
 2. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Platformy, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 3. W ramach korzystania z Platformy Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji, na czas obowiązywania umowy, do korzystania z treści Platformy, w tym do przeglądania lub pobierania udostępnionych w tym celu Treści.
 4. Znaki towarowe figurujące w ramach Platformy należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych
 5. Naruszenie praw wskazanych w niniejszym punkcie będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:
  a) zmiany przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
  b) konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcy;
  c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;
  e) z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.
 3. Usługodawca, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian. Okres wskazany w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu, gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, a czas między publikacją aktu prawnego, z którego wynika konieczność zmiany, a jego wejściem w życie jest krótszy niż 14 dni lub w wypadku, gdy zmiana wynika z prawomocnego wyroku lub decyzji, które nakazują ich wykonanie w terminie krótszym niż 14 dni.
 4. Użytkownicy, którzy posiadają Konto, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich podczas rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 5. Użytkownikom, którzy posiadają Konto, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który posiada Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Usługodawcy z obowiązkiem usunięcia danych Użytkownika z bazy danych.
 7. Niezłożenie przez Użytkownika, który posiada Konto, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu logowanie się Użytkownika do Platformy odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu ze zmianami.
 8. Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte przez Użytkownika w związku z użytkowaniem Platformy przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2024.

ZAŁĄCZNIK NR 1
(wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Anna Dziedzic, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005.
• adres mailowy: [email protected];
• numer telefonu: +48222304559.

Nadawca: Ja/My () niniejszym informuję/informujemy () o moim/naszym () odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Platformy pod adresem: [].
• Data zawarcia umowy () /odbioru ():
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
• Adres konsumenta(-ów):
• Data:


podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
(wzór żądania dostarczenia Treści Cyfrowej przed upływem terminu na wykonanie prawa odstąpienia przez konsumenta zawierającego umowę na odległość)

Warszawa, dnia ………………
Nadawca:

…………………………….
(imię, nazwisko)
……………………………….
(adres)

Adresat: Anna Dziedzic, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FIT ANKA Anna Dziedzic, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Obrzeżna 1B/128, 02-691 Warszawa, NIP 5482400998, REGON 241095005.
• adres mailowy: [email protected];
• numer telefonu: +48222304559.

ZGŁOSZENIE
żądania wcześniejszego dostarczenia Treści Cyfrowej

Działając w imieniu własnym zgłaszam żądanie rozpoczęcia dostarczania Treści Cyfrowej w postaci ………………………………………………………………………………………………………………………….. niezwłocznie, przed upływem terminu 14 dni liczonego od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, tj. przed upływem terminu przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na wykonanie prawa odstąpienia w przypadku zawarcia umowy na odległość.


podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Poprzednia wersja regulaminu dostępna pod tym linkiem