Regulamin konkursu na Facebooku i IG

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „FB i IG” (dalej „Konkurs”) jest FIT ANKA Anna Dziedzic Obrzeżna 1B lok. 128 02-691 Warszawa NIP: 548-240-09-98 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/AnkaDziedzicFanPage/ (zwanej dalej „Fanpage”). oraz https://www.instagram.com/ankadziedzicfit/
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 • 2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto w serwisie Facebook.com oraz polubiły Fanpage Organizatora poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na Fanpage’u Organizatora (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 3. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z uczestnictwem w Konkursie przeprowadzanym za pośrednictwem tego serwisu.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz w przypadku innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać w wiadomości prywatnej do Organizatora.
 • 3.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego znajdującego się na Fanpage’u Spółki
 2. Konkurs trwa zgodnie z opisem w poście na Facebooku lub Instagramie
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy Polubić i udostępnić post
 4. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator .
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu podanym w poście poprzez wskazanie zwycięzcy/zwycięzców (dalej jako „Zwycięzca”/„Zwycięzcy”) w poście na Fanpage’u Organizatora.
 6. Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie również powiadomiony o wygranej i sposobie odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 7. Warunkiem przesłania Nagrody jest podanie przez Zwycięzcę Organizatorowi na adres email: [email protected] następujących danych:
  1. imienia
  2. adresu e-mail.
 8. W przypadku braku podania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w pkt 7 powyżej w przeciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej do Zwycięzcy lub w przypadku podania przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W związku z powyższym Zwycięzcy nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu utraty Nagrody. Wskazana Nagroda może zostanie przyznana innemu Uczestnikowi zgodnie pkt 4 powyżej i pozostałymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
 9. Zwycięzca może zmienić lub poprawić wskazane przez siebie dane poprzez wysłanie Organizatorowi prawidłowych danych w terminie określonym w pkt 8 powyżej, w wiadomości prywatnej lub na adres email Organizatora [email protected] .
 • 4.

Nagroda

 1. W konkursie przewidziano nagrodę zgodnie z treścią posta  dla Zwycięzców wyłonionych w sposób wskazany w § 3.
 2. Nagrodami (dalej jako „Nagroda”) są: wskazane w poście
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, w szczególności nie przysługuje mu prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, nie przysługuje mu jednak w zamian ekwiwalent pieniężny.
 • 5.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie, przesyłając jena adres korespondencyjny Organizatora Obrzeżna 1B lok. 128 02-691 Warszawa z dopiskiem określającym nazwę Konkursu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
 4. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data jej nadania do Organizatora.
 • 6.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO” oraz  innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz wydania Nagród (na podstawie odpowiednio zgody Uczestnika lub Zwycięzcy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej przez Uczestnika licencji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem Zwycięzców oraz obrony przed roszczeniami przez Organizatora (na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator Konkursu przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:
  1. do upływu okresu, w którym Uczestnik może złożyć reklamację,
  2. w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika – przez okres przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora,
  3. dane Zwycięzców – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej,
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług hostingowych, kurierom, dostawcom usług elektronicznych, firmom świadczącym obsługę IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora. Dane osobowe Uczestnika lub Zwycięzcy mogą być przekazywane na podstawie odpowiednich umów także innym podmiotom, takim jak kancelarie świadczące obsługę prawną lub podatkową, podmiot świadczącym usługi pocztowe, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, w szczególności właściwym urzędom skarbowym.
 6. Dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Uczestnika i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
  2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  3. prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Uczestnika, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4. prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 18 RODO),
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika (art. 20 RODO),
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 21 RODO).
 1. Uczestnik może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym: [email protected]
 1. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku, gdy komentarz Uczestnika pod Postem Konkursowym zawiera utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Utwór”), Uczestnik, z chwilą zamieszczenia ww. komentarza oświadcza, że:
  1. przysługują my wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych Utworów oraz, że w przypadku, gdy utwór (zdjęcie) zawiera wizerunek jakichkolwiek osób, osoby te wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie,
  2. Utwory nie naruszają prawa, ogólnie przyjętych norm obyczajowych (w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również religijne, przestawiających przemoc albo tematykę rasistowską), a także dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych tych osób oraz prawa do prywatności.
 2. Uczestnik z chwilą zamieszczenia pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego Utwór udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 20 (dwudziestu) lat, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz wszystkich czynności koniecznych dla realizacji Konkursu, tj. na:
  1. publiczne udostępnianie Utworów przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora oraz kontach Organizatora, w tym na portalach społecznościowych,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, komputerowego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
  3. rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne udostępnianie w całości lub we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i intranecie, TV, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie Utworów,
  4. przesyłanie Utworów innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
  5. obróbkę redakcyjną i komputerową Utworów, jak również
  6. wykonywanie prawa zależnego do tych Utworów i zezwalanie na udzielanie wykonywania prawa zależnego do Utworów podmiotom trzecim,
  7. udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
 3. Z chwilą ogłoszenia lub powiadomienia o wygranej w Konkursie, Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Utworów na okres 20 (dwudziestu) lat wraz z prawem do sublicencji oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie prawa zależnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2 powyżej oraz na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.
 • 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na na stronie internetowej https://www.ankadziedzic.pl/regulamin-fb-i-ig/ w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie przez Uczestnika.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Powyższe postanowienie nie ogranicza w tym zakresie uprawnień konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.